ОБЩИ УСЛОВИЯ

Официални правила за провеждане на кампанията на бисквити Житен Дар

“Твоята любима бисквитена комбинация“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на промоцията (отбелязвани като „Официални Правила“, „Правилата“).

Раздел I

Общи разпоредби

1. Промоционалната игра на бисквити Житен Дар “Твоята любима бисквитена комбинация“, наричана по-долу за краткост „Играта“, “Промоцията“, се организира от дружеството "Интерфудс България" ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175114245 с адрес гр.София 1540, бул. Христофор Колумб 57 (Организатор) и се администрира и изпълнява от “Томпсон Конект“ ЕООД , с ЕИК 121521512, и „Мейт Адвъртайзинг” ЕООД, с ЕИК 203999626 (Изпълнители).

2. Период на Играта: 06.11.2022 г. - 10.12.2023 г.

2.1. Организаторът си запазва правото да променя периода на Играта, ако сметне, че това е необходимо.

3. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 14-годишна възраст Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Нямат право да участват служителите на "Интерфудс България" ЕАД, “Томпсон Конект“ ЕООД, Мейт Адвъртайзинг” ЕООД членове на техните семейства, както и всички взели участие в организацията на кампанията и провеждането.

4. Участвайки в Играта, участниците приемат тези Официални правила и се ангажират да спазват техните разпоредби. В случай че участник не е съгласен или не приема изменение на Общите правила, участникът следва да преустанови участието си в Играта.

5. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Общи условия на Играта, като промените влизат в сила след публикуване на www.jitendarpromo.bg и/или на Facebook страницата на Jiten Dar (https://www.facebook.com/jitendar.bg).

6. Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

7. Участието в Играта е обвързано с покупка бисквити с марка Житен Дар.

Раздел II

Механизъм на Играта

1. Играта обхваща периода: 06.11.2022 г. - 10.12.2023 г., като през този период участниците могат да регистрират касови бележки на минимална стойност 4,01 лв. с ДДС от закупуването на бисквити с марка Житен Дар и да участват за спечелване на награди.

2. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:

2.1. Да закупи бисквити с марка Житен Дар на минимална стойност 4,01 лв. с ДДС.

Бисквитите, които дават възможност за участие в Играта, са с търговска марка Житен Дар.

Списък с продукти, участващи в промоцията:

- Бисквити Житен Дар обикновени 120 гр.

- Бисквити Житен Дар обикновени 220 гр.

- Бисквити Житен Дар обикновени с какао 210 гр.

- Бисквити Житен ДарPetitBeurre 120 гр.

- Бисквити Житен ДарPetitBeurre 220 гр.

- Овесени бисквити Житен Дар хрупкави с тъмен шоколад и какао 160 гр.

- Овесени бисквити Житен Дар хрупкави с портокал и тъмен шоколад 160 гр.

- Овесени бисквити Житен Дар хрупкави със стафиди и канела 160 гр.

- Овесени бисквити Житен Дар меки с портокал и тъмен шоколад 150 гр.

- Овесени бисквити Житен Дар меки с тъмен шоколад и рожков 150 гр.

- Овесени бисквити Житен Дар меки с тъмен шоколад, карамел и банан 150 гр.

- Овесени бисквити Житен Дар меки с тъмен шоколад и тахан 150 гр.

!Възможно е на мястото на покупка участващите в Играта продукти да не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях да няма изрично обозначение, че участват в Играта.

2.2. да регистрира касова бележка/ бележки на www.jitendarpromo.bg;

В касовата бележка следва да е видима марката Житен Дар на закупените продукти. За избягване на съмнение в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени

При регистрацията, участникът е необходимо:
- да въведе мобилен номер за контакт;
- да въведе стойността на закупените продукти Житен Дар;
- да въведе номера на касовата бележка;
- да потвърди (чрез check-box), че е съгласен с Официалните правила на Играта, да съхрани касовата бележка до края на Играта като доказателство за покупка, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа ще бъдат скрити (напр. 0878 000***).

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бележки подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия, съответният касов бон се счита за невалиден и участника губи правота за участие.

За въпроси и съдействие относно регистрация на касови бележки, участниците могат да се свържат с Изпълнителя на телефон 0882618984 (според тарифния план на абоната), с работно време всеки ден в периода на промоцията от 9:00 ч. до 20:00 ч.

3. Механизъм на печелене на награди

При регистриране и одобрение от администратор на касови бележки потребителят участва в томболата за спечелване на награди - 15 бр. кафемашина INFINISSIMA за капсули Dolce Gusto, 50 бр. термос, 100 бр. комплект от 7 вида овесени бисквити Житен Дар за целия период на играта.

Срещу регистриране на една касова бележка за покупки на Житен Дар на стойност минимум 4,01 лв., потребителят участва в седмичните томболи за спечелване на един от 100 бр. комплекта от 7 вида овесени бисквити Житен Дар и в седмичната томбола за спечелване на един от 50 бр. термоса.

За да участва в томболата за спечелване на един от 15 бр. кафемашина INFINISSIMA за капсули Dolce Gusto потребителят трябва да е регистрирал касови бележки на минимална стойност 8,01 лв. (2 бележки по минимум 4,01 лв. или 1 бележка по минимум 8,01 лв.), с които не е спечелил комплект бисквити Житен Дар и с които не е спечелил термос.

Участникът може да спечели по една награда от вид, т.е. максимум награди, които един потребител може да спечели, са 1 бр. кафемашина INFINISSIMA за капсули Dolce Gusto, 1 бр. комплект бисквити Житен Дар и 1 бр. термос, като за целта потребителят следва да е регистрирал поне 3 различни и одобрени от администраторите касови бележки, на минимална стойност 16,00 лв.

Един участник може да направи максимум 10 регистрации на ден. Един касов бон, може да бъде регистриран само един път и чрез само една персонална регистрация на един потребител. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

Участникът е длъжен да запази касовите бележки от покупките до приключване на Играта и получаване на наградата, за да удостовери направените покупки, в случай че бъде изтеглен като печеливш.

Всяка седмица в периода на кампанията на случаен принцип, чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, който ще определя печелившите измежду всички участници, покрили условията за участие, ще се извършва тегленето на наградите – по 10 бр. термос и 20 бр. комплект бисквити Житен Дар, както следва:

- Регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 06.11.2023. г. до 23:59 ч. на 12.11.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 13.11.2023 г.;

- Регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 13.11.2023. г. до 23:59 ч. на 19.11.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 20.11.2023 г.;

- Регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 20.11.2023. г. до 23:59 ч. на 26.11.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 27.11.2023 г.;

- Регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 27.11.2023. г. до 23:59 ч. на 03.12.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 04.12.2023 г.;

- Регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 04.12.2023. г. до 23:59 ч. на 10.12.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 11.12.2023 г.;

На датата 11.12.2023 г. се теглят на случаен принцип 15-ма победители за кафемашина INFINISSIMA за капсули Dolce Gusto.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени чрез SMS на посочения от тях мобилен номер. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият не се обади на посочения телефон в този срок, ще бъде известен с втори SMS еднократно и ако не потвърди наградата си в описания срок, то тя ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на лична карта и касовия бон, с които участникът е спечелил наградата .

Раздел III

Награден фонд - общо 165 награди

1. Наградите, налични за участниците в Играта, са:

15 бр. кафемашинаINFINISSIMAза капсулиDolce Gusto

50 бр. термос

100 бр. комплект от 7 вида овесени бисквити Житен Дар

2. Посочените награди са с демонстративна цел. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративна цел. Организаторът си запазва правото да променя вида, размера и броя на посочените награди по всяко едно време на Играта.

3. Всички печеливши ще бъдат обявявани на сайта www.jitendarpromo.bg в момента на спечелването на наградата.

РазделIV

Получаване на наградите

1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица или заменяни за тяхната парична равностойност или за други продукти.

2. Организаторът запазва правото си за промяна на периода на доставка при възникване на непредвидени обстоятелства.

3. Наградите се получават само срещу представяне на лична карта и касовия бон, с които участникът е спечелил наградата.

4. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на раздел II т. 3. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да вземе наградата си, същият губи право да я получи

5. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на спечелилите участници по своя преценка.

6. Организаторът ще изпрати на победителите на кафемашина INFINISSIMA за капсули Dolce Gusto, документ на хартиен носител или през електронна поща , в който трябва да се попълнят личните данни на победителя. Документът представлява протокол, в който се попълват личните данни на печелившия – три имена, данни от лична карта, ЕГН, телефонен номер, които ще бъдат използвани от организатора само и единствено за деклариране на спечелената награда над 100 лв. пред НАП за съответния период, както и за заплащането на данък за същата по смисъла на чл.65, ал. 7 от ЗДДФЛ.
Документът с лични данни трябва да се попълни и предаде на куриера като условие за предаване на наградата на печелившия участник.

Раздел V

Общи разпоредби

1. Условия за ползване и политика за конфиденциалност

1.1. С влизането си в тази Интернет страница и използването на информацията, която тя съдържа, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.

1.2. Страницата www.jitendarpromo.bg се администрира от “Томпсон Конект“ ЕООД с ЕИК 121521512, и „Мейт Адвъртайзинг” ЕООД, с ЕИК 203999626, и е създадена с цел организиране на потребителска промоция. “Интерфудс България" ЕАД, “Томпсон Конект“ ЕООД и „Мейт Адвъртайзинг” ЕООД си запазват правото да променят съдържанието на страницата (уеб сайта) и настоящите условия без предизвестие.

2. Събиране на лични данни

2.1. Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в Кампанията “Твоята любима бисквитена комбинация“, наречена „Играта“, е Организаторът "Интерфудс България" ЕАД, ЕИК 175114245, гр.София, бул. Христофор Колумб 57.

2.2. Доброволното предоставяне на лични данни, чрез поставянето на „тикче“ в чек-бокса на регистрационната форма на играта и при подаване на данни за доставка (име, презиме, фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка) от страна на участниците за целите на Промоцията и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта www.jitendarpromo.bg, e необходимо условие за участие в Кампанията (Играта). Участието в Кампанията предполага, че участниците познават и са съгласни с настоящите Официални правила. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право, чл.73 от Закона за данъците върху физическите лица. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени след изтичане на посочените срокове (2.2.1).

2.2.1. Личните данни, адрес за доставка, телефон, имейл ще бъдат съхранявани в рамките на 3 месеца от приключване на промоцията.

2.3. Организаторът и администраторът на промоцията са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

2.4. Личните данни на регистрираните участници ще бъдат предоставени на Национална агенция по приходите, на “Томпсон Конект“ ЕООД и на „Мейт Адвъртайзинг” ЕООД за целите на администриране на Играта и на куриерска фирма за доставка на наградата.

2.5. Организаторът се задължава да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с Промоцията, с изключение на законово предвидените случаи.

2.6. Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:

(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.

(б) Правото да оттегли съгласието си по всяко време.

(в) Право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.

(г) Организаторът да коригира или заличи личните им данни, чието обработване не е в съответствие със ЗЗЛД.

(д) Да поиска от Организатора да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.

(е) Право да поискат от Организатора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени).

(ж) Право на жалба до надзорен орган.

2.7. Участниците, които искат да упражнят правата си по т. 2.6, трябва да изпратят, лично или чрез упълномощено лице, писмено заявление на имейл адрес office@mateadvertising.bg, което съдържа името на участника, телефон за връзка, име на промоцията във връзка, с която са били събрани личните данни, имейл, с който потребителят се е регистрирал в промоцията за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

2.8. За да изпълни задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички спечелили голяма награда (кафемашинаINFINISSIMAза капсулиDolceGusto ) да предоставят три имена, адрес по лична карта и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на справката по споменатата по-горе в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Приемайки награди с пазарна стойност 100 лева и над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ и всички свързани условия в същия закон /чл.38, ал.14/ в сила от 01 януари 2019 г., Организаторът има задължението да Декларира спечелената награда и начисления и удържан данък пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същия в съответните срокове. Награда с пазарна стойност 100 лева и над 100 лева е кафемашината INFINISSIMA за капсули Dolce Gusto

2.9. Приемайки Официалните правила на "Интерфудс България" ЕАД по силата на чл. 4 от ЗЗЛД - https://www.cpdp.bg/?&

ДЕКЛАРИРАМ:

(а) Запознат/а/ с целите на обработване на личните ми данни;

(б) Доброволно предоставям личните ми данни;

(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора "Интерфудс България" ЕАД и Изпълнителите “Томпсон Конект“ ЕООД и „Мейт Адвъртайзинг” ЕООД, за за целите, посочени в тези Официални правила;

(г) Информиран/а/ съм, че по реда на т. 2.6. във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.

2.10. Запознат/а/ съм с разпоредбите на ЗДДФЛ във връзка с данъчно облагане на парични и предметни награди и подаръци, получени чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, на стойност над 100 лева.

2.11. Употреба на бисквитки (cookies)

Когато посещавате нашата промоционална страница, ние събираме обобщена информация за посещението чрез малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Организатора да предоставя персонализирана информация, свързана с промоцията (например ремаркетинг реклама). При този процес не можете да бъдете идентифицирани като личност.

Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.

2.11.1. Сайтът използва следните бисквитки:

- Сесийни бисквитки;

- Бисквитка за натискане на бутон сподели;

- Бисквитка за уеб трафик;

- Бисквитка за защита на личните данни.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

2.10. Всеки участник има право да подаде оплакване относно обработването на личните му данни от Организатора до КЗЛД на имейл адрес: kzld@cpdp.bg

Раздел VI

Други

1.Включвайки се в Играта, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, имейл или други) за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време, заявявайки това на имейл office@mateadvertising.bg

2. Всички участници са длъжни да спазват общите условия на Играта, които ще бъдат достъпни на сайта www.jitendarpromo.bg за целия й период.

3. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта www.jitendarpromo.bg и/или на Facebook страницата на Jiten Dar (https://www.facebook.com/jitendar.bg)

4. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.jitendarpromo.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

5. Нито Организаторът, нито Изпълнителят не са длъжни да водят кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

6. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

7. Участниците поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет). Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

8. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

9. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците и създадени от тях, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

10. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за неуспешни опити за достъп до сайта www.jitendarpromo.bg по каквито и да било причини.

11.Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи награда.

10. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата Игра.

11. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

12. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят гаранционна отговорност за предоставените награди, за забавяне, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване при невъзможност за използване и употреба на награди, поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването ѝ.

13. Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.

14. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

15. Всички спорове между Организатора и потребителите, възникнали във връзка с Промоцията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд в гр. София.

16. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

Настоящите правила влизат в сила на 06.11.2023 г. и са валидни за целия Период на провеждане на Промоцията.

Въведи кода, който ти изпратихме чрез SMS на посочения от теб мобилен номер.

OK